REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bymalka.pl przez Malka Katarzyna Kania z siedzibą w 05-075 Warszawa, ul. Urocza 80A, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 9521890432, REGON: 387210170, zwaną dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@bymalka.pl, telefonicznie w dni robocze pod numerem +48 501 304 646.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://bymalka.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

Towar/praca- autorskie prace wykonane własnoręcznie przez Sprzedawcę znajdujące się w poszczególnych kategoriach Sklepu, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Cena- wartość umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu. Podane ceny podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru do Klienta.

III. Prezentacja towarów

Wszystkie Towary oferowane w sklepie bymalka.pl są własnością Sprzedawcy. Kolorystyka oferowanych Prac może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć w zależności od rodzaju monitora i jego ustawień. Sprzedawane Prace są unikatowe i powielony na życzenie Klienta przedmiot może nieznacznie różnić się od pierwowzoru. Wszystkie produkty zamieszczone w Sklepie to pojedyncze egzemplarze, dlatego podane ceny obowiązują do momentu sprzedania poszczególnych prac.

IV. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

-urządzenie z dostępem do Internetu

-przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie potrzebne jest aktywne konto e-mail.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Towary prezentowane w Sklepie można zamówić za pomocą opcji “Dodaj do koszyka” znajdującej przy każdym przedmiocie i/lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o przedmiotach, jakie Klient chce zakupić. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, Sklep potwierdzi dostępność danego Towaru do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zapłata za Towar powinna być uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcie zamówienia do realizacji lub rezerwacji na podany rachunek bankowy Sklepu.

Przelew należy dokonać na konto:

12 1020 5558 0000 8302 3450 8793

Malka Katarzyna Kania

Ul. Urocza 80 A

05-075 Warszawa

Zamówienia indywidualne realizowane są po dokonaniu przez Klienta przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku wystąpienia błędów na stronie Sklepu (tj. błędne wyświetlanie ceny, błędna informacja dotycząca dostępności Towaru), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dowodem sprzedaży. Złożenie zamówienia lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy:

wystąpiły błędy w formularzu zamówienia,

nie udało się nawiązać kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia,

zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

VI. Dostawa

Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Sposób dostawy Towaru wybiera Klient. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Towaru. 

Koszt wysyłki niektórych prac wymaga indywidualnej wyceny i zostanie ona ustalona po bezpośrednim kontakcie z Klientem.

Koszty dostawy pokrywa Klient. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej dostarczane są zwykle w terminie 2-5 dni roboczych. Za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firmy kurierskiej, Sklep nie ponosi odpowiedzialności. 

Jeśli zakupiony przez Klienta Towar wróci do Sprzedawcy z powodu nie odebrania przesyłki przez Klienta w wyznaczonym terminie, koszty powtórnej przesyłki poniesie Klient. 

Towar objęty zamówieniem może zostać odebrany osobiście po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym czasu i miejsca.

VII. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. 

Klient może wybrać następujące metody płatności: 

a. przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi i wykonaniu  Zamówienia w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym zamówienie.

b. płatność elektroniczną (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi i wykonaniu  Zamówienia w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym zamówienie.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zamówionych Towarów w terminie 14 dni od dnia sprzedaży bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. 

Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu droga mailową o chęci zwrotu zakupionego Towaru. 

Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej. Przesyłka zwrotna powinna być nadana przesyłką poleconą z ubezpieczeniem. Klient musi posiadać potwierdzenie nadania tej przesyłki wraz z datą jej nadania, adresem i jej numerem. Przesyłki zwrotne nie mogą być wysyłane “za pobraniem”. 

Zwracany przez Klienta Towar musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym. Towar musi znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nienaruszona jego zawartością. Dopuszczalne jest otwarcie przez Klienta opakowania w celu obejrzenia Towaru. 

Do przesyłki zwrotnej Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego Klienta, na jaki ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Odesłanie dowodu zakupu jest niezbędne do przyjęcia zwrotu. 

Sklep zwraca Klientowi kwotę zakupu Towaru wraz z najniższą oferowaną kwotą wysyłki do klienta . Opłacone przez Klienta koszty dostarczenia Towaru nie podlegają zwrotowi. 

Sklep, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, wystawia fakturę korygującą. 

IX Reklamacje 

Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być przez Klienta zgłaszane pisemnie bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu zostanie uwzględnione Tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty lub firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. 

Klient winien sporządzić protokół odbioru z dokładnym opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. W ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta reklamacji, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta. Nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacja internetową Towaru a oryginałem wynikające z rozbieżności technicznych monitorów, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

– przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

– żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres poczty elektronicznej info@bymalka.pl

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Urocza 80a, 05-075 Warszawa.

IX Wyjątki od Prawa odstąpienia od umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

X Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

-przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

-na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

-ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

– zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

-dostępu do swoich danych osobowych,

-ich sprostowania,

-usunięcia,

-ograniczenia przetwarzania,

-przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

XII. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.